sunshine
Eisteddfod FM Smoothie Fp Tram HL Smoothie Jh And Tw Racism Red Card With Cllr Peter Hughes Griffiths Oh Smoothie Ph Smoothie World Book Day Cxkby67xuaarxbp Wreath Cs8ecbpwiaeat8v Whole School Cuhbnoxw8aahajs Cxkifdjxcaqubk Urdd Rugby Cugj6oyxyaexkq1 Ash Wednesday Bronze Ambassadors 1 Bronze Ambassadors 2 Bronze Ambassadors 3 Chellist 1 Chellist 2 Eisteddfod 1 Eisteddfod (1) Pancake Race Wbd Class 1 Wbd Class 2 Wbd Class 3

Croeso i Ysgol Talacharn

Cross

"Cariad at ddysgu....Cariad at fywyd"

DATGANIAD CENHADAETH

Cydweithiwn i ddarparu amgylchedd diogel a chroesawgar o fewn ethos Gristnogol, gyda chariad tuag at ddysgu a fydd yn cael ei ysbrydoli gan addysgu o safon uchel. Crëir dysgwyr llwyddiannus ac hyderus drwy adeiladu ar gryfderau a thalentau pob unigolyn. Datblygir y sgiliau, gwybodaeth a’r agwedd bydd angen a’r blentyn i gyfrannu’n effeithiol er mwyn tyfu’n ddinasyddion cyfrifol y dyfodol.  

AMCANION YR YSGOL 

Prif nod yr Ysgol yw sicrhau bod pob plentyn yn hapus, diogel ac yn cael chwarae teg a chyfleoedd ym mhob agwedd o fywyd yr Ysgol. Yng ngoleuni ein gwerthoedd Cristnogol, byddwn yn: 

  • Caredigrwydd - Sensitif tuag at anghenion pob plentyn. Byddwn yn dangos caredigrwydd a meithrin y plant i wneud hyn yn eu bywydau bob dydd.
  • Dyfalbarhad - Nid yw bywyd bob amser yn hawdd. Byddwn yn dysgu i’r plant i fod yn gryf a pheidio rhoi’r gorau iddi. Byddwn yn cyfleu ei bod hi’n bosib cyrraedd y nod mewn pob agwedd o fywyd os wnawn ni adeiladu ar wybodaeth flaenorol a chymryd camau bychain.
  • Cwrteisi - (Mathew 22 a34-40) “Car dy gymydog fel ti dy hun”. Bydd y staff yn trin y plant yn y ffordd sy’n ddisgwyliedig iddynt drin eraill. Byddwn yn trin pob plentyn yn deg a byddwn yn disgwyl fod y plant yn trin cymuned yr Ysgol ac ehangach gyda chwrteisi.
  • Parch - Bydd e’n ddisgwyliedig fod pob plentyn yn trin pawb a phopeth o’u hamgylch gyda pharch, boed yn adeiladau, pobl, adnoddau neu waith. Bydd y plant yn dysgu am foesau a chael cyfle i ddeall fod gan bobl gwahanol gred a gwerthoedd a dylid parchu'r rhain.
  • Gonestrwydd - Sail unrhyw berthynas llwyddiannus yw gonestrwydd. Anogi’r plant i fod yn onest hyd yn oed os byddan nhw wedi neud rhywbeth o’i le. Byddant yn dysgu fod goblygiadau fod yn onest yn gorbwyso'r rhain o fod yn anonest mewn bywyd.

Bydd cymuned yr Ysgol yn gweithio’n galed i hybu ethos o Ragoriaeth ym mhob agwedd o fywyd yr Ysgol ac yn ehangach.